Kor Onclin

Nije website

De website fan de Stichting wie driuwend oan fernijing ta. Nije techniken meitsje it mooglik om ynformaasje optimaler te presintearjen as oant no ta it gefal wie. Dêrom dizze nije website! Foar de ôfbyldingen fan de keunstwurken is keazen foar in mear tematyske werjefte yn stee fan de âlde yndieling yn kategoryen. Sjoch fierder side Oeuvre.